Select Region
01    Hyderabad
02    Pune
03    Kolkata
04    Guwahati
05    Chandigarh
06    Kochi
07    Delhi
08    NIOS HQ
09    Jaipur
10    Patna
11    Allahabad
12    Delhi - II
13    Bhopal
14    Dehradun
15    Bhubneshwar
16    Vishakhapatnam
17    Bengaluru
18    Gandhi Nagar
19    Raipur
20    Ranchi
21    Chennai
22    Dharamshala